Riadne zhromaždenie pozemkového spoločenstva 26.05.2019 o 15:00

Srdečne Vas pozývame na riadne zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stuapve. pozem. spol. ktoré sa uskutoční:

26.05.2019 /Nedeľa/ o 15:00 hodine
v Reštaurácii “Maroš” Hlavná ul. č. 96
Stupava o 15:00

Viď prílohy k jednotlivým bodom programu nižšie.

Program nájdete tu.

Prílohy k bodu 12) Schválenie dlhodobého prenájmu pozemkov pre firmu Drevokon s.r.o. na Devínskej ceste p.č.1804/10 k.ú.Mást I ( spolu výmera 1020m2 podľa geometrického plánu č.202/2012 firmy GEODET-TEAM spol s.r.o.)

Prílohy k bodu 13) Shválenie dlhodobého nájmu na 10 rokov na pozemku p.č.2988/9 v k.ú. Mást I ( výmera 68958 m2, druh pozemku orná pôda) pre firmu NP SERVICES s.r.o. za účelom zriadenia dočasnej depónie zeminy a stavebných materiálov.

Prílohy k bodu 14) Správa o stave zapísaných podielov podielnikov lesa v k.ú. Mást II na LV č.3322

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.